แก้ youtube-dl ไม่ยอมโหลดวีดีโอแบบ playlist

youtube-dl version 2020.11.1

[youtube:playlist] PL0VVVtBqsourX88j5NVsVjWM0ftE8QhDY: Downloading webpage
[download] Downloading playlist: PL0VVVtBqsourX88j5NVsVjWM0ftE8QhDY
[youtube:playlist] playlist PL0VVVtBqsourX88j5NVsVjWM0ftE8QhDY: Downloading 0 videos
[download] Finished downloading playlist: PL0VVVtBqsourX88j5NVsVjWM0ftE8QhDY

แก้ไขโดยลง youtube-dlc ซึ่งเป็น version ที่ถูกแก้ไขแล้ว

python3 -m pip install --upgrade youtube-dlc

คำสั่งในการใช้งานให้ใช้ youtube-dlc แทน youtube-dl
ตัวอย่างคำสั่งอย่างง่าย

youtube-dlc "https://www.youtube.com/playlist?list=[id]"

*** ในตัวอย่างใช้งานผ่าน terminal บน macOS